Thàinig am fàileadh a nall

An dè bha am Probhaist ris a chuid pàidhichean
Thàinig am fàileadh
Gam tàladh
‘S a chuir nam chuimhne
Nuair a dh’ ithe mi beathaichean

Tha am Probhaist daonnan ann an deagh shunnd
Ach tha mòran a’ càineadh
Na h-ughdarrasan ionadail
Airson a h-uile sìon:
A h-uile pian a ghabhas sna pòcaidean
Tuill sna ràitheadan
Àrdachadh chìsean

Agus nas miosa buileach
An caill sinn ainm na Siorramachd?


Os ar cionn
Loidhneachan gheòidh ri fhaicinn
A’ leantainn am pàtran
Thairis air na dathan fanna
Fada nas dorra ri thuigsinn
Ach fada nas sìmplidh

Bliadhna mhath ùr nuair a thig i!

 

Bidh am biadh deiseil ann an 20 mionaid

Bidh am biadh deiseil ann an 20 mionaid

Thuirt an duine geal
San taigh-biadh Innseanach
Ghabh sinn an cothrom den ùine ghoirid
Agus rinn sin air sràidean Baile nan Iasgairean
A’ coimhead air solais Nollaige
Taobh a-muigh taighean
A’ dèanamh coimeas eadar bliadhnaichean
San adhair ciùin chunnaic sin grunn teaghlaichean
A ghluasad thall ‘s a bhos

Tunnagan a’ seòladh fon an drochaidh-òtrachais
Le sgilean glan nàdarrach

A h-uile fear aca làidir na chorp
‘S e coibhneas agus aran as coireach
Faisg air làimh corra-ghritheach
Ag iasgach agus coma gu bheil an seisean seachad

Ach ‘s e tinneas na dighe as coireach
Airson an fhir a thilleas dachaigh
Gu slaodach, le smaointean grànda
Sgrìobhte air aodann
A’ cagnadh air an fhìor dhuine
Fhathast ri fhaighinn uaireannan
Tron mhuir na dighe a th’air a bhogadh

An A96 a’ giùlain cus trafaig mar as àbhaist
Luchd-caitheamh a dhèanamh mar bu chòir
An t-eaconamaidh a’ cumail a’ dol
Chaidh iad dhan mìle an òir
Nan ceudan
O Fharrais, O Eilginn, agus nas fhada na sin

Deugairean le planaichean
A bhriseas botail falamh de bhuckfast
Às an t-sealladh den CCTV
Ann an treun an neirt
A’ lorg susbaint
A’ lorg ciall


Ach blas eile san adhair
Spioraid sònraichte buailteach a bhriseadh a-mach
A’ toirt aisling do mhac an duine,
Aisling dòchais,
Tha teans eile againn airson mionaid no dhà
A bhith diofraichte

Agus na reultan a’ cumail sùil oirnn h-uile
Agus ar gnothaichean aimsireil

 

Dannsa na h-uarach as ìsle grèine

Seo rudeigin eile a sgrìobh mi sa Fhraingis aig an àm seo den bhliadhna ann an 1999. A-nochd rinn mi eadar-theangachadh. Ma tha ùidh agad sa Fhraingis seo e agus ma tha thu fhathast gam leughadh seo e sa Ghàidhlig:-)

Tha beul an latha a’ tighinn gu slaodach
Aig astar màirnealach ach cinnteach

‘S e an latha mu dheireadh
Den leann-dubh
A-màireach, bidh e gan toirt chun an earraich

Tha a’ chuid lusach leis na gasan marbh
Air an gearradh sìos an aghaidh solais na maidne
Eòlach air an atharrachadh a tha tighinn leis an tìde

Tha gucagan nan Calltainn bhana-bhuidseach
Air an dòigh agus a’ dèanamh deiseil
Agus tha an ròs deireannach
Na mhìorbhail
A toirt fiamh-ghàire air na gàirnealairean

Fo na gathan
Tha an aigne a’ dùsgadh leis an t-solais
Obair an latha a’ toirt tlachdmhor
Fon dealbh nàdair
Ga sheòladh a’ dh’ionnsaigh an t-solais

Aig ciaradh an fheasgair
Os cionn an t-Òrd*
Tha a’ ghealach làn
Sa chruth aice
A’ ghealach as motha
A chì mi a riamh

S’ ann a’ gearradh nan cluarain a tha mi
Fon thalamh tha na freumhan
Ag ullachadh an cuid òrain
An cruinne le coltais bainne gam lorg
A’ cur piseach air m’inntinn
Cothroman nam mìltean airson na h-oidhche

Muir shocair dhraoidheil
Ga togail nam chridhe
Tha mo smaointinn deiseil airson a’ dannsadh

* ‘S e cnoc faisg air Caladair (Cawdor) a th’ann agus 's e ‘The Ord’ a th' air aig muinntir an àite seo.

 

La pomme la plus haut

Seo rudeigin a sgrìobh mi ann an 1999, ‘s e an Dùbhlachd a bh’ ann cuideachd. Bha mi a’ feuchainn a thoirt seachad mo chuid fhaireachdainn ris a’ Ghàidhlig . Fhuair mi taic leis an Fhraingis o bhana-charaid chòir Québécois. Tha mi duilich mur a bheil Fraingis agad. Ma dh’ fhaoidte cuiridh mi Gàidhlig air san àm ri teachd.
La pomme la plus haute

Certains croient déjà
Qu'on la parlait dans le jardin
Le premier jardin
Et que les fleurs la parlent encore
Cette pomme la plus haute
Ce langage d'une nation
Une nation en renaissance

Cette langue parlée seulement
Sur les lèvres d'un pour cent
Mais à côté d'une montagne
Et de tous les bijoux du monde
Ses mots scintillent plus brillants
Chacun, comme une lumière
À travers la belle Écosse
Elle s'accroche par un fil
Son destin est peut-être décidé
Mais aujourd'hui, je peux encore partager
Ses trésors vivants
Écoute sa magie
Viendras-tu sur la piste de danse?

Décembre 99

 

Nam aisling chuala mi spealan dòchais a’ seinn

Tha mi a’ toirt sùil a-null turas eile
Bidh e gu siorraidh nam chuimhne
(nuair a shaoil mi)
Am fuaim brèagha a chuala mi
Am broinn an achaidh
Rinn an stàilinn rann
Air am bàrr GM
An oidhche a chaidh na reubaltaich
a-steach an rìoghachd Sheumais Ghrannd

As dèidh mèars sàmhach
tro na coilltean dorcha den Eilean Dhubh
B’ urrainn dhut an t-aonta faireachdainn
Na ghabhail grèim air an dorchadas

Chuir na companaich fallas
Ruith an ùine gu math luath oirnn
‘S nochd beagan solais
air a’ chearcall gu deas
Bha e an aghaidh toll an luchd-obrach
An cuid sàr obair a’ trèigsinn
Ach cha robh e glic a’ fuireach
Gus am briseadh latha

Gu-obann ghluais sia geòidh os ar cionn
Le beagan ceò agus fuaim na h-itealaich aca
Bha sinn gan leantainn
‘S e sreang fhada shàmhach a bh’ annainn
eadar ceò ‘s am bàrr marbh
na spealan a’ gabhail fois sna làmhan reubaltaich

Mu mo dheidhinn

  • Is mise Graisg
  • Fear aca o 'Tìr nam blòg' United Kingdom
  • Fàilte chridheil ort Tha mi 47 bliadhna a dh'aois, tha mi pòsta 's tha mi a' fuireach ann an Inbhir Narann. Tha e a' còrdadh rium a bhith sgrìobhadh beagan Gàidhlig. Tha mi fhathast ag ionnsachadh 's mar sin dheth, cha bhi a h-uile càil buileach ceart: nì mi mearachdan! Co-dhiù ma tha greiseag agad - thig a-steach!
Tuilleadh mu dheidhinn Gràisg
Deanta le Blogger
agus Blogger Templates