Rudeigin gam phùtadh

Thalictrum purpaidh a’ crìonadh
Fitheach a’ dol an sàs sa chòinnich
Air mullach Woollies
Naidheachdan millteach sa Nairnshire Telegraph

Ruitheaman samhraidh a’ ruith mar bu choir
Feadhainn dhiubh gun chiall
A bhios soilleir dhuinn

Copan tì, sgona agus gathan fann na grèine
Air bòrd geal cruinn plastaig
Bòrd a tha a’ crìonadh cuideachd san dòigh mì-nàdarra fhèin

Rudeigin nach eil mi buileach a’ tuigsinn
Gam phùtadh
Nas doimhne, nas doimhne
A-steach don Ghàidhlig

Mu mo dheidhinn

  • Is mise Graisg
  • Fear aca o 'Tìr nam blòg' United Kingdom
  • Fàilte chridheil ort Tha mi 47 bliadhna a dh'aois, tha mi pòsta 's tha mi a' fuireach ann an Inbhir Narann. Tha e a' còrdadh rium a bhith sgrìobhadh beagan Gàidhlig. Tha mi fhathast ag ionnsachadh 's mar sin dheth, cha bhi a h-uile càil buileach ceart: nì mi mearachdan! Co-dhiù ma tha greiseag agad - thig a-steach!
Tuilleadh mu dheidhinn Gràisg
Deanta le Blogger
agus Blogger Templates